Spisy TGM online

Plnotextová databáze Masarykových spisů

O projektu

Spisy TGM online zpřístupňují všechny svazky knižně vydaných Spisů T. G. Masaryka, umožňují fulltextové vyhledávání napříč svazky, stejně jako vyhledávání dle různých filtrů (rok původního vydání, svazek spisu, dubia atp.). Naším cílem bylo usnadnit zejména odborné veřejnosti přístup k Masarykovým textům ve standardní odborně editované podobě a usnadnit dohledávání a práci s rozsáhlým dílem.

Texty lze číst v online čtečce integrované do webových stránek nebo si PDF stáhnout do vlastního zařízení a zde s ním pracovat dle zvyklostí badatelů. Díky podpoře Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s., tak veřejnost nyní dostává k bezplatnému používání plody práce desítek editorů, kteří se zpracování spisů věnovali.

Historicky bylo souborné vydání Masarykova díla plánováno již za první republiky a bezprostředně po druhé světové válce. Komunistický režim však veškeré přípravy znemožnil, započít tedy mohly až na počátku 90. let 20. století, v souvislosti s obnovením Ústavu T. G. Masaryka (k historii více zde, s. 14–16).

Od roku 2000 Spisy vycházely ve spolupráci Ústavu T. G. Masaryka a Masarykova ústavu AV ČR, resp. od roku 2006 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Náročný ediční projekt, jeden z nejrozsáhlejších v éře České republiky, byl úspěšně ukončen v roce 2022. Autorem koncepce Spisů a jejich šéfredaktorem byl literární historik a editor Jiří Brabec, na přípravě jednotlivých svazků se podílelo bezmála třicet editorek a editorů. Příprava Spisů TGM online byla opět realizována v úzké spolupráci obou institucí, zpřístupněny jsou přes webové stránky Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Spisy obsahují veškeré známé texty, které Masaryk publikoval mezi lety 1876 a 1937. Jsou uspořádány chronologicky v 39 svazcích, prvních patnáct svazků tvoří knižně vydaná díla (včetně univerzitních přednášek), další svazky zpřístupňují texty širokého žánrového spektra (odborné studie, články, polemiky, rozhovory, recenze, zprávy publikované v českém i zahraničním tisku, dále parlamentní projevy, válečná memoranda, prezidentské projevy, programy politických stran ad.).

Součástí Spisů jsou rovněž Čapkovy Hovory s TGM a kniha rozhovorů Duch a čin připravená novinářem Emilem Ludwigem. Všechny jinojazyčné texty byly přeloženy do češtiny a každý text je opatřen stručným poznámkovým aparátem. Celkem Masarykovo myslitelské a politické dílo čítá více než 15 000 stran.

Spisy TGM online cílí především na odborné publikum (badatele, studenty, poučené novináře). Do budoucna je však naším záměrem vytvořit platformu otevřenou i širší veřejnosti, kde budou propojeny texty, výběrově také archivní dokumenty, obrazový materiál a bibliografie, a prezentovány Masarykovy myšlenky a postoje prostřednictvím tematických okruhů a doporučených zdrojů pro ty, kdo se s Masarykovým dílem setkají poprvé.

Kontakty

  • Jan Hron (technická podpora) – hron (at) mua.cas.cz
  • Milan Hanyš – hanys (at) mua.cas.cz
  • Lucie Merhautová – merhautova (at) mua.cas.cz