sv. 24b | [ÚVAHY A KRITIKY] [1900]

texty: J. Dvořák, Moravské sněmování roku 1848–1849 | Život starého kantora. Podává Jan Ev. Kosina | JUDr. Jos. Sládeěek, Tiskové právo trestní a policejní | Profesor K. Henner, Různění překážek manželských na veřejné a soukromé není kanonické | Fr. Fejfar, Peněžní ústavy v Království českém roku 1897 | JUDr. J. Prušák, O příčetnosti osob mladistvých a jich potrestání dle práva francouzského, německého a rakouského | C. Horáček, O důležitosti národního hospodářství pro praktického právníka | C. Horáček, Landwirtschaftliche Börsen | Alb. Bráf, Listy o studiu národohospodářském | Lichva a úrok ve světle mravouky katolické. Napsal dr. Ant. Vřešt’ál | Od ateismu k plné pravdě. Napsal Lev z Hammersteinů | Bible a nejnovější objevy v Palestině, Egyptě a Asýrii. Sepsal F. Vigouroux | Obrana základů víry katolické. Sepsána od PhDr. Eug. Kadeřávka | Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti. Německy napsal P. V. Cathrein | Otázka sociální. Příspěvek k poznání její podstaty, a jak ji lze řešiti. Napsal J. Biederlack | J. A. Zahm: Věda a učenci katoličtí | A. Hajn, Nebezpečí reakce ve školství | Štěpán Radič, Svobodná škola politických věd v Paříži
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 4, 20. 1. 1900, s. 314–317. Rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno T.