sv. 31 | Beseda s prof. T. G. Masarykem [1917]

  • Beseda s prof. F. O. Massarikom. Utro Rossiji. God 8-j, No 201. Subbota 19-go avgusta 1917 g.