sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1895]

texty: Alfred Binet: Psychologie des grands calculateurs et joueurs ďechecs – Gustav Crusius: Des Lebens Zweck und Ziel
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 9, 20. 6. 1895, s. 859; rubrika: Úvahy a kritiky