sv. 20 | Aforismy o politických stranách [1889]

První část textu Aforismy o politických stranách, uveřejněná v Čase 3, 1889, č. 9, obsahovala tiskové chyby a jednotlivé aforismy nebyly číslovány. V druhé části pak na to Masaryk upozornil v poznámce pod čarou: „Oprava. V Aforismech v č. 9 uveřejněných čti na 137. straně řádek 3.: tužby jsou nejasnější a neurčitější. Na straně 138 šestý řádek shora sluší vynechat čárku mezi slovy: organizaci práce. Na straně 139 čti donucení (místo domnění) ve větě: „Pravá kázeň prýští z obecného přesvědčení, umělá z donucení, špatná z osobních zájmů.“ – Přitom poznamenáváme, že pro větší přehlednost budeme aforismy číslovat, což v minulém čísle opomenuto.“
Text byl přetištěn v Kalendáři českého studentstva na rok 1890–1891 (ročník 21, redakcí komise kalendářové literárního a řečnického spolku Slavia 1890, s. 17–27). V poznámce bylo připomenuto, že „tyto aforismy byly uveřejněny v Časeč. 9, 10, 1890; zde podány jsou poopravené“. V Kalendáři\sou očíslovány aforismy v části I (1–18), přitom byly do aforismu 18 spojeny původní dva aforismy 18 a 19, takže v Kalendáři začíná druhá část číslem 19 a celý text končí aforismem číslo 34, zatímco v Čase pokračuje druhá část číslem 20 a končí aforismem 35. V Kalendáři byla vypuštěna jedna poznámka pod čarou (zde s. 127, k 2. aforismu), v aforismu 25 je v Kalendáři místo původního schopný zbraně (Čas, aforismus 26) výraz branný. Jinak je text přetištěn beze změn.
  • Čas, 3, 1889, č. 9, 23. 2. 1889, s. 137–139; č. 10, 2. 3. 1889, s. 158–161. Podepsáno M.