sv. 25 | Los von Rom [1902]

Tiskneme podle překladu pořízeného pro plánované vydání svazku Masarykových chicagských přednášek, jenž nese pracovní dataci r. 1950.
  • Los von Rom. An Address by Thomas Garrigue Masaryk (Boston, Unitarian Historical Society 1902). Řeč přednesená profesorem pražské univerzity Tomášem Garriguem Masarykem před Unitářskou historickou společností v Bostonu, U. S. A. 29. 5. 1902.