sv. 26 | V boji o náboženství [1904]

2. knižní, upravené vydání Praha, Čin 1932, v edici Knihovna zásadních a živých otázek Program, sv. 14, ed. Vasil Kaprálek Škrach – ten v Poznámkách k druhému vydání („V Praze v únoru 1932“) uvedl: „Autor svolil k novému vydání těchto svých příležitostných projevů o náboženské otázce z roku 1904, ve znění až na níže uvedené detaily podstatně nezměněném, jako dokumentu svého úsilí o náboženské uvědomění před čtvrtstoletím. Rozumí se, že je třeba číst je v souvislosti s celým ovzduším začátku století a pro plné porozumění doplnit projevy předcházejícími i pozdějšími. Do jejich souboru budou časem zařazeny a vydány i stati této knížky, která dá celému souboru jméno. / Autor sám zpracovává soustavně problém náboženství pro nové vydání své Konkrétní logiky a doufá, že i v pokračování díla Rusko a Evropa a eventuálně ještě také v edici přednášek o dějinách filozofie bude moci řici, co říci má. / Otiskujeme tedy čtyři stati bez zásadních změn. Věcně bylo pozměněno jen několik míst podle vlastnoručních starších „korigend“ autorových v jeho exempláři, bylo ovšem opraveno několik chyb tiskových a byla provedena v dorozumění s autorem vnější revize jazyková, dotýkající se co nejméně individuálních zvyklostí a opravující text jen podle pravidel nesporných a v dnešní jazykové nejistotě obecněji uznaných“ (s. 61). Škrach podal výčet „důležitějších změn věcných“, krom toho doznal text změn slovosledných, tvaroslovných. – 3. knižní vydání Praha, Čin 1947, v edici Živá věda: knihovna spisů naučných, pamětí a životopisů, sv. 25; řadu řídil Josef Navrátil, který k edici poznamenal: „Vydáváme-li po patnácti letech znovu podnětnou knížku T. G. Masaryka V boji o náboženství, nezahajujeme jí, jako tomu bylo před třiačtyřiceti lety, údobí náboženských sporů a bojů. Poměry se od té doby značně změnily. Ne snad v tom, že by život náboženský byl opravdovější a ubylo náboženské lhostejnosti. Jen hlavy jsou chladnější a přístupnější klidné diskusi. Masaryk znamenal pro český náboženský ruch tolik, že je potřebné mít jeho příklad stále na očích. / Vydavatel druhého vydání, Vasil K. Škrach, v svých poznámkách osvětlil podrobně vznik knížky i zaznamenal také ohlas, který vzbudila, tak pečlivě, že není potřebí nic připojovat. Zbývalo jen, abychom doplnili knížku vysvětleními cizích slov a ve zvláštní poznámce shrnuli údaje knihopisné. / V Praze v dubnu 1947“.
  • V boji o náboženství. Královské Vinohrady, Jan Laichter 1904. V edici Otázky a názory, sv. XIII., tiskl Edvard Leschinger v Praze. Svazek vyšel pravděpodobně 5. října 1904.