sv. 26 | Problém malého národa [1905]

Časopisecké znění, jež volíme jako výchozí text, vzniklo jako stenografický zápis Masarykovy přednášky, která se uskutečnila 15. a 16. dubna 1905 v rámci univerzitních extenzí, které v Kroměříži uspořádali společně Vzdělávací odbor tělocvičné jednoty Sokol, Kulturní odbor Komenského a odbor Spolku českých profesorů. Vedle Masaryka přijeli tehdy přednášet také František Drtina a Josef Gruber. Stenografický zápis vypracoval Jiří Malovaný, v té době ředitel místního reálného gymnázia. Ačkoli podtitul stati v časopise Tyrš označuje text za „výtah z přednášky“, Jiří Malovaný vydavatelům bibliofilské edice z roku 1937 (viz tamější ediční poznámku) potvrdil, že zápis se kompletně kryje s pronesenou řečí. – Přetištěno roku 1937 v podobě bibliofilského tisku: „vydali k 87. narozeninám prezidenta Osvoboditele a k IX. sjezdu mor. knihomilů a exlibristů ve Valašském Meziříčí 16. května 1937 jako soukromý tisk kroměřížští knihomilové a jejich přátelé“. „Dřevoryty vyryl a typograficky upravil Karel Svolinský, písmem Bodoniho vytiskl na ručním losínském papíře knihtiskař Karel Kryl v Novém Jičíně. Bylo vydáno 540 neprod. výtisků, z nichž pro sjezd bylo 170 číslováno.“ Kroměřížští vydatetelé zjevně měli k dispozici text připravený V. K. Škrachem, „jenž jen na několika místech zpřesnil a jednotně stylisticky upravil ve shodě se zvyklostmi autorovými“. Úpravy spočívaly ve změnách v slovosledu, úbytku infinitivů na -ti, jen na několika málo místech byla vynechána či doplněna jednotlivá slova. Škrachova edice (označena jako 3. vydání) vyšla taktéž roku 1937 jako 21. svazek Knihovny zásadních a živých otázek Program (Praha, Čin 1937). Škrach Masarykovu kroměřížskou přednášku v Poznámce vydavatelově (datované 1. 6. 1937) označuje za „užší a velmi stručnou verzi anglického Masarykova cyklu přednášek proslovených v Americe roku 1902 v letním kurzu čtení na univerzitě v Chicagu v širší perspektivě tématu Filozofie dějin malého národa“ (srov. Spisy TGM, sv. 25, Ideály humanitní, 2011, s. 241–306). Zasazuje dále tento okruh Masarykových přednášek / textů do kontextu pozdějších Masarykových vystoupení, medituje poněkud nad Masarykovým „národním programem“. Vedle úprav uvedených již bibliofily Škrach pro vydání v Činu text rozdělil do osmi kapitol, opatřil je titulky, připojil jmenný rejstřík. Text byl (jako čtvrté, třetí knižní vydání; „nezměněný otisk“ edice Škrachovy) vydán ještě jednou v Činu v roce 1947, jako 22. svazek Knihovny spisů naučných, pamětí a životopisů Živá věda v rámci řady Svět a člověk, kterou řídil Josef Navrátil – s přetištěnou ediční poznámkou V. K. Škracha z roku 1937, doprovodný aparát byl obohacen o slovník cizích slov.
  • Tyrš (vyd. Jan Štros, Kroměříž), 4, 1905, č. 4, 20. 4. 1905, s. 39–40, č. 5, 20. 5. 1905, s. 52–55, č. 6, 20. 6. 1905, s. 65–67, č. 7, 20. 7. 1905, s. 79–80, č. 8, 20. 8. 1905, s. 87–89, č. 9, 20. 9. 1905, s. 100–102, č. 10, 20. 10. 1905, s. 114–115.