sv. 32 | Prohlášení čs. vojska v Rusku za součást autonomní čs. armády ve francii [1918]

VHA Praha, sbírka Dokumenty k vystoupení proti bolševikům, 1/8/1, č. 14. Originál, rukopis; tamtéž, f. Důležité dokumenty, sign. M 10, k. 4. Fotokopie originálu, rukopis; tamtéž, f. OČSNR, Spisy neevidované, k. 20. Opis, strojopis, ruský.
Tiskneme dle archivního překladu pod vlastním titulem.
  • Usnesení prezidiální komise Odbočky ČSNR v Rusku o prohlášení československého vojska v Rusku za součást autonomní čs. armády ve Francii. Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 41–42.