sv. 32 | Bratři, vojáci a zajatci! [1918]

Též vyšlo pod stejným názvem v dalších listech: Bratři, vojáci a zajatci! Československý denník, 1918, č. 33, s. 1, 18. 3. Totožné provolání vyšlo znovu o dvě čísla později: Bratři, vojáci a zajatci! Československý denník, 1918, č. 35, s. 1,23. 3. Slovenský překlad pak vyšel jako Bratia, vojáci a zajatci. Slovenské hlasy, 1, 1918, č. 22, s. 1, 16. 3. K Masarykovým sedmdesátinám vydaly Národní listy článek Poslední Masarykův rozkaz ruským legiím. Národní listy 60, 1920, č. 66, s. 1, 7. 3.
Přetisk provolání z Československého denníku publikoval J. Papoušek v díle Masarykovy projevy a řeči za války II, Dokumenty k Masarykovu pobytu v Rusku. Praha 1920, s. 208–209. Dále bylo provolání přetištěno ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 203–205, a Za svobodu. Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914–1920, díl 3. Praha 1924, s. 891,893, a v díle Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1917–1918, bez stran, Knihovna Historického ústavu Armády ČR, D1756. Provolání též publikoval pod názvem „Dopis na rozloučenou“ P. Maxa v díle T. G. Masaryk, V boji za samostatnost. Praha 1927, s. 159–161 (zde s nepůvodními mezititulky). Dále také v práci Za právo a stát. Sborník dokladů o československé společné vůli k svobodě 1848–1918. Praha 1928, s. 494. Pod názvem „Na rozloučenou s vojskem“ vyšel text jako dokument č. 32 ve sborníku Masarykova práce. Praha 1930, s. 231–232. Na druhé vydání z Československého denníku (č. 35) odkazuje přetisk provolání V. Sluka – B. Králová, T. G. Masaryk v boji za samostatný čs. stát (II), Historie a vojenství, 39, 1990, č. 4, s. 141. Zkrácený výtah byl publikován ve sborníku Masarykova abeceda. Výbor z myšlenek Tomáše Garrigua Masaryka. Praha 1990, s. 135. Nejaktuálněji pak jako dokument č. 14 ve sborníku Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 65–66.
MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, IX-23-a, k. 299. Kopie, rukopis.
  • Bratři vojáci a zajatci! Čechoslovák, 4, 1918, č. 121, s. 12, 15. 3. Podepsáno: V Moskvě 7. března 1918. T. G. Masaryk v. r.