sv. 32 | Telegram T. G. Masaryka čs. armádě na piavě [1918]

Telegram byl publikován ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 210. Dále přetisk telegramu publikoval jako dokument č. 121 pod názvem „Telegram prof. T. G. Masaryka československé armádě: účast její v bojích na Piavě“ E. Beneš, Světová válka naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národ, III. díl. Praha 1928, s. 360, a pod názvem „Poselství Masarykovo po první bitvě 21. června 1918“ v díle J. Logaj, Československé legie v Itálii (1915–1918). Praha 1920, s. 101. Telegram též cituje J. Kovtun, Masarykův triumf. Příběh konce velké války. Praha 1991, s. 211.
Tiskneme dle Československé samostatnosti pod vlastním titulem.
  • Poselství Masarykovo. Československá samostatnost, 3, 1918. č. 25, s. 2, 10. 7.