sv. 32 | Rakouští agenti [1918]

Telegram také vyšel jako součást článku Rozkaz Východnímu československému oddílu. Vladivostocký věstník, 1918, č. 66, s. 1, 7. 8.
Přetisk telegramu byl publikován pod názvem „Telegram sibiřským legiím ze dne 28. července 1918“ ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 214.
Anglický originál byl přetištěn v díle Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1917–1918. bez stran, Knihovna Historického ústavu Armády ČR, D1756, a Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 185.
MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-14-a, k. 302. Opis telegramu, anglicky; tamtéž, XV-43-a, k. 6. Kopie, strojopis.
Tiskneme dle E. Beneš, Světová válka a naše revoluce, pod vlastním titulem.
  • Telegram prof. Masaryka československému armádnímu sboru. E. Beneš, Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. III. díl. Praha 1928, s. 659.