sv. 32 | Dopis T. G. Masaryka Lloydu Georgeovi [1918]

Dále byl dopis publikován v Československém denníku. Britskému premiéru. Československý denník, 1918, č. 239, s. 1, 26. 11.
Dopis vyšel také v originálním znění v edici Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 268.
MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-12-a, k. 302. Koncept, strojopis, anglicky; tamtéž, XV-37, k. 314. Opis, strojopis, anglicky; tamtéž kopie, strojopis, anglicky; VHA Praha, f. ČSNR I., Korespondence odeslaná L, k. 3. Opis, strojopis.
  • Dík za projev britské válečné rady. Československá samostatnost, 4, 1918, č. 14, s. 2, 12. 10. Nadepsáno: Britskému Premiéru Lloyd Georgovi, Londýn. Podepsáno: T. G. MASARYK, předseda Československé národní rady.