sv. 32 | Telegram čs. divizi v Itálii [1918]

Pod názvem „Pozdrav 6. československé divisi v Itálii u příležitosti vítězství na Doss Alto z měsíce září 1918“ byl telegram publikován ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 217–218; dále v díle V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915–1918. Praha 1927, s. 808. Jako dokument č. 162 byl telegram přetištěn i v díle E. Beneš, Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. III. díl. Praha 1928, s. 446–447.
MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-14-a, k. 302. Opis telegramu, anglicky; VHA Praha, f. ČSNR I., č. j. 518, USA (varia), k. 3. Kopie, strojopis.
Tiskneme dle Československé samostatnosti pod vlastním titulem.
  • Masarykův pozdrav 6té čs. divisi. Československá samostatnost, 4,1918, č. 15, s. 2,16.10.