sv. 32 | Prohlášení nezávislosti Československého státu [1918]

Proklamace byla publikována v následujících listech: Prohlášení československé samostatnosti provizorní vládou. Československá samostatnost, 4, 1918, č. 18, s. 1–2, 26. 10. (text se v detailech liší), Prohlášení nezávislosti československého státu. Československý denník, 1918, č. 214, s. 1, 27. 10. (zde vyšel text značně krácen a upraven, vycházejíc z jiných verzí, než která byla zaslána do Paříže), a Déclaration ďindépendance de la nation tchécoslovaque par son gouvernement provsoire, La Nation Tchéque, 4, 1918, Nr. 10–11, 15. 11., s. 449–453.
Anglicky byl v roce 1918 publikován v díle V. Nosek, Independent Bohemia. An account ofthe Czecho-Slovak struggle for Liberty. London and Toronto 1918, s. 178–182, a Declaration of independence ofthe czechoslovak nation by its provisional government. New York 1918. Anglický originál byl přetištěn jako dokument č. 155 i ve sborníku Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 317–320.
Z velkého počtu následných publikací uvádíme např.: Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 218–224, P. Maxa, T. G. Masaryk. V boji za samostatnost. Praha 1927, s. 178–183, jako dokument č. 181 v díle E. Beneš, Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. Praha 1928, s. 464–468; F. Soukup, 28. říjen 1918. Předpoklady a vývoj našeho odboje domácího v československé revoluci za státní samostatnost národa, díl II. Praha 1928, s. 810–814; jako dokument č. 15 pod názvem „Washingtonská deklarace“ publikoval text K. Stloukal v díle Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Praha 1930, s. 149–155 (zde s nepůvodními mezititulky), dále jako dokument č. 36 pod názvem „Prohlášení nezávislosti československého národa“ ve sborníku Masarykova práce. Praha 1930, s. 237–239. Prohlášení publikovali též V. Sluka – B. Králová, T. G. Masaryk v boji za samostatný čs. stát (II), Historie a vojenství39, 1990, č. 4, s. 146–148.
  • VHA Praha, f. ČSNR III. – Paříž, uznání, k. 44. Originál telegram, anglicky; tamtéž opis, strojopis, anglicky, francouzský, česky; MÚA, AÚTGM, f. TGM-V: XVI-4-a, k. 329. Opis, strojopis, anglicky; MÚA, AÚTGM, f. TGM-V: XV-34-a, k. 313. Opis, strojopis; MÚA, AÚTGM, f. TGM-V: XV-35-a, k. 314. Opis, strojopis, anglicky; tamtéž kopie, strojopis.