sv. 34 | Odpověď Československé straně socialistické na pozdrav ze sjezdu [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisný koncept dopisu předsedovi Čs. strany socialistické V. Klofáčovi s drobnými Masarykovými doplňky perem, datováno V Praze 17. května 1921, podepsáno vlastnoručně T.G.M.; strojopisné opisy dopisu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný opis dopisu.
  • Prezident republiky... České slovo, 13, 1921, č. 114, s. 2, 21. 5., a v dalších listech.