sv. 34 | Prezident Masaryk v Jičíně [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisný opis řeči k vojákům (VKPR č. j. 2795/21).
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisný opis projevů z časopisu Hlas našeho venkova (č. 43, 27. 10. 1921) a výstřižky z denního tisku; projev prezidenta k vojákům je doložen i dokumenty z VKPR (strojopisné koncepty a opisy projevu).
  • Prezident Masaryk v Jičíně. Čas, 31,1921, č. 249, s. 7, 23. 10. Otištěno též: Prezident Masaryk mluví k vojákům. Lidové noviny, 29, 1921, č. 532, s. 4, 23. 10., a v dalších listech. Projev ke starostovi sokolské župy přetištěn také v Masarykově sborníku, sv. 3 (1928–29), Praha 1929, s. 6–7. Řeč k vojákům byla přetištěna v Projevy prezidenta T. G. Masaryka k vojsku. Praha 1929, s. 46–48.